23.11.2023

Tuulipuiston suunnitelmat kiinnostivat

Lähes sata henkilöä tutustui tuulipuistohankkeen suunnitelmiin Sukevalla. Kunnanjohtaja Simo Mäkinen rohkaisi avoimeen keskusteluun.

Satakunta ihmistä oli kerääntynyt Sukevan kyläkes­kukseen tutustumaan Honkamäki-­Viidankankaan tuulipuistohankkeeseen ja sen suunnitelmiin. Han­ke herätti kiinnostusta ja keskustelua, jota Sonkajärven kunnanjohtaja Simo Mäkinen tilaisuuden alussa toivoi.

”Nyt on aika keskustella, kysyä ja tuoda oma mielipide esille”, Mäkinen painotti.

Projektipäällikkö Sami Merelä esitteli lyhyesti Pohjan Voiman sekä hankkeen taustat. Hänen lisäkseen paikalla oli Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto. Poh­jan Voima kehittää hanketta yhdessä Tornatorin kanssa, joka omistaa maata tuulipuiston alueelta.

Honkamäki-­Viidankankaan suunnittelualue perustuu Pohjan Voiman omiin esiselvityksiin. Ensimmäisten selvitysten perusteella alueelle olisi mahdollista rakentaa joko 32 tai 24 tuulivoimalaa. Nyt alkavassa YVA-­ohjelmassa selvitetään näitä vaihtoehtoja ja niiden mahdollisia vaikutuksia.

Ympäristölakimies Juha Perho Pohjois­-Savon ELY­-keskuksesta esitteli YVA­-menettelyn periaatteet ja tavoitteet. YVAn tarkoituksena on selvittää ja arvioida hankkeen vaikutukset sekä antaa pai­kallisille tietoa ja mahdollisuus osallistua hankkeen kehittämiseen.

Kaavoituksesta ja YVA-­ohjelmasta vastaa Sweco, josta paikalla olivat kaavoitusarkkitehti Sanukka Lehtiö ja suunnittelupäällikkö Timo Korkalainen. Lehtiö kertoi, miten osayleiskaavoitus etenee. Honkamäki-Viidankankaan alue on maakuntakaavan luonnokses­sa merkitty sopivaksi tuulivoimalle. Tavoitteena on, että osayleiskaava hyväksytään talvella 2024.

Timo Korkalainen esitteli puolestaan YVA­-ohjelman. Sähkönsiirtovaihtoehdoiksi tutkitaan hankealu­eelta etelään Fingridin Järvilinjaan suuntaavaa neljä ilmajohtovaihtoehtoa.

Entä etäisyydet ja yhteisvaikutukset?

Alustuspuheenvuorojen jälkeen hankkeesta käytiin vilkasta keskustelua. Erityisesti yleisöä kiinnostivat melu, tuulivoimaloiden keskinäiset etäisyydet ja lähialueille suunniteltavien tuulipuistojen yhteisvaikutukset. Honkamäki-Viidankankaan vaikutusalueella on tällä hetkellä vireillä kuusi tuulivoimahanketta, mutta todennäköistä on, että ne eivät kaikki toteudu.

Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänet mallinnetaan YVA-­prosessin aikana huolellisesti. Siinä otetaan huomioon voimalatyypin lisäksi muun muassa mäet ja järvet, jotka vaikuttavat äänen etenemiseen. Samalla selvitetään, kantautuuko rakennuksiin sisään melua.

Swecon meluasiantuntija Tuomo Pynnönen painotti, että melumallinnukset tehdään tuulivoiman maksimite­holla, jolloin melutaso on korkeimmillaan. Näin saa­daan selville suurin mahdollinen meluhaitta.

ELY-­keskuksen Juha Perhon mukaan lähtökohta on, että tuulivoimaloiden ääni pysyy pohja-arvoissa. Selvi­tyksissä kiinnitetään erityistä huomiota niihin kiinteis­töihin, joihin kantautuu ääntä.

Yleisöstä kysyttiin, ovatko yksittäiset tuulivoimalat riittävän kaukana toisistaan. Miten voimaloiden keskinäinen etäisyys vaikuttaa ääneen?

Pohjan Voiman Tomi Mäkipelto kertoi, että toisen voimalan läheisyys vaikuttaa melutasoon suhteellisen vähän. Olennaisempaa etäisyyksien kannalta on se, että ilman turbulenssi voi häiritä toisen, lähellä olevan voi­malan toimintaa. Teknistaloudellisesti järkevin etäisyys vaatii hyvää suunnittelua.

Kaikki tiedot on tärkeä kuulla

Luonnollisesti myös raha kiinnosti – ja tuulipuiston vaikutus kunnan veroprosenttiin. Mäkipelto kertoi, että tuulipuiston alueelta on jo vuokrattu valtaosa maista. Voimajohdon osalta keskusteluja maanomistajien kanssa jatketaan. Sanukka Lehtiön mukaan yksittäisestä maatuulivoimalasta kertyy sen elinkaaren aikana kunnalle kiinteistöveroa keskimäärin noin 800 000 euroa.

Keskustelussa tuli esille, että hankealueella kulkee matkailuyrityksen virkistysreittejä. Miten ne huomi­oidaan? Swecon Timo Korkalainen vastasi, että niistä on tärkeää saada tietoa YVAn aikana, jotta ne saadaan huomioitua mahdollisimman kattavasti YVA-­selostuksessa. Hankkeen vaikutukset elinkeinoihin arvioidaan ja dokumentoidaan prosessin aikana.

Tilaisuuden lopuksi todettiin, että nyt selvitetään eri vaihtoehtoja. Lopullinen toteutus voi hyvin olla myös muunlainen ja vaihtoehdot voivat suunnittelun aikana vielä muuttua.

26.2.2024

Asukaskysely nyt avoinna

Honkamäki-Viidankankaan tuulipuiston YVA-menettely etenee. Sen tarkoituksena on arvioida perusteellisesti hankkeen mahdollisia vaikutuksia. Osana YVA-menettelyä järjestetään asukaskysely, jonka avulla saadaan tietoa…

23.11.2023

Vinkit ja tiedot kirjataan talteen

”Mikään kysymys ei ole liian pieni tai tyhmä”, sanoo Swecon suunnittelupäällikkö Timo Korkalainen. Tapaamiset paikallisten ihmisten kanssa ja ylei­sötilaisuudet ovat…

23.11.2023

Tuulivoima täydentää metsän muuta käyttöä

Tornator on Suomen suurin yksityinen maanomistaja, joka kehittää ja mahdollistaa maillaan uusiutuvan energian hankkeita. Se kehittää Honkamäki-Viidankankaan tuulipuistoa yhdessä Pohjan…